top of page
collection_banner_1920x600.jpg
5.jpg

01

負能量退散

黑色原色極度辟邪,能強力化解負能量

可作護身符、幸運符使用

02

招意外之財

招好運與偏財

財富的象徵,能消災解厄

5.jpg
5_low.jpg

03

平靜心靈

加強自信心、潛能和智慧

鎮定安神

助廣結人緣

Online Jewelry Store

Custom Jewelry

bottom of page